Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

LỢI ÍCH CỦA "LỤC TỰ THẦN CHÚ" - THÍCH NGUYÊN ĐỊNHThần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng” (Tib. ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་, Oṃ Maṇi Padme Hūṃ) có rất nhiều ý nghĩa, là Thần chú tối cao trong số tất cả các Thần chú, phát sinh từ sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là hiện thân trí tuệ tổng hợp của tất cả chư Phật.

Chữ Oṃ (ཨོ) là chỉ cho tất cả thân của Đức Phật. Ở đây người ta có thể hiểu Oṃ (ཨོ) là tánh thể của chư Phật trong ba đời (quá khứ, hiện tại và tương lai). Vì vậy bất cứ khi nào xướng tụng điều tối cao này giữa tất cả các âm thanh, có nghĩa là đang cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật chư đại Bồ tát, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta nhớ và quay về với Phật tánh của mỗi người. Âm tiết tối cao đó tạo cho chúng ta nhân duyên thù thắng để trở thành Phật. Khả năng phát sinh do các âm tiết tiếp theo Maṇi (མ་ནི) quý báu và Padme (པ་དྨེ) hoa sen.