Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

LỢI ÍCH CỦA "LỤC TỰ THẦN CHÚ" - THÍCH NGUYÊN ĐỊNHThần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng” (Tib. ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་, Oṃ Maṇi Padme Hūṃ) có rất nhiều ý nghĩa, là Thần chú tối cao trong số tất cả các Thần chú, phát sinh từ sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là hiện thân trí tuệ tổng hợp của tất cả chư Phật.

Chữ Oṃ (ཨོ) là chỉ cho tất cả thân của Đức Phật. Ở đây người ta có thể hiểu Oṃ (ཨོ) là tánh thể của chư Phật trong ba đời (quá khứ, hiện tại và tương lai). Vì vậy bất cứ khi nào xướng tụng điều tối cao này giữa tất cả các âm thanh, có nghĩa là đang cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật chư đại Bồ tát, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta nhớ và quay về với Phật tánh của mỗi người. Âm tiết tối cao đó tạo cho chúng ta nhân duyên thù thắng để trở thành Phật. Khả năng phát sinh do các âm tiết tiếp theo Maṇi (མ་ནི) quý báu và Padme (པ་དྨེ) hoa sen. Sự quý báu tượng trưng cho Bồ đề tâm. Tâm giác ngộ và chỉ có tâm giác ngộ mới có thể đáp ứng nguyện ước của mọi người, giống như một viên ngọc như ý đáp ứng nhu cầu bên ngoài của tất cả chúng sinh, bồ đề tâm cũng vậy lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đáp ứng nhu cầu bên trong của tất cả chúng sinh. Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ, giống như hoa sen đẹp và thanh khiết mọc lên từ bùn lầy, trí tuệ tương tự sinh ra từ tâm trí không bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ bình thường; sự hiểu biết về thật tánh của pháp là hoàn toàn trong sáng và rõ ràng vượt lên trên mọi hiểu biết của phàm tục.Cuối cùng là chữ Hūṃ (ཧཱུྃ) có phẩm chất bất biến và thống nhất. Tính bất biến là phẩm chất của tâm kim cương và phẩm chất của tâm kim cương này thể hiện sự kết hợp của lòng từ bi và tánh không, đó là thể tính tánh không của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều này có nghĩa là phẩm chất bất biến trong tâm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không bao giờ dao động và luôn luôn mang lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Thân thể hoàn toàn trọn vẹn của Đức Phật tồn tại trong chữ cuối Hūṃ (ཧཱུྃ), biểu tượng của sự bất biến và hợp nhất của trí tuệ và lòng từ bi, từ đó hình thể hoàn hảo phát sinh thân Phật được biểu thị bằng Oṃ (ཨོ).

Nói một cách thực tế, khi chúng ta trì tụng Thần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng”, chúng ta đang thể hiện đặt niềm tin và lòng tôn kính đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chư Phật, đang nương tựa vào chúng tìm kiếm sự bảo hộ cho tất cả chúng sinh, phát xuất bồ đề tâm, thanh tẩy phiền não, đóng cửa sáu nẻo luân hồi. Mặt khác, khi một người trì tụng Thần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng”, người đó phải quán tưởng với sự tập trung và chú ý nhất tâm vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi câu niệm giống như nói: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy nghĩ về sự thanh tịnh đó.

Một cách suy nghĩ khác về điều này, chữ Oṃ (ཨོ) là sự tích tụ của ngũ trí [1] (S. Pañca-jñāna; Tib. ཡེ་ཤེས་ལྔ་, ye-shes-lnga) và ngũ thân[2] (S. Pañca-kāya; Tib.སྐུ་ལྔ་, sku-lnga); Maṇi (མ་ ནི)  là viên ngọc quý và Padme (པ་ དྨེ) có nghĩa là hoa sen, sự quý báu và hoa sen là tên của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chữ Hūṃ (ཧཱུྃ) là nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để bảo hộ chúng sinh khỏi đau khổ trong sáu cõi. Do đó, khi chúng ta trì tụng thần chú có nghĩa là đang tụng “hiện thân của ngũ thân và ngũ trí; sự quý báu và hoa sen, xin nguyện cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau trong sáu cõi luân hồi”.

Như vậy, đây chắc chắn là một câu Thần chú đã được trì tụng rất nhiều trong kinh điển và mật điển. Đối với việc trì tụng Thần chú, mỗi người chúng ta không thể tìm được câu nào sâu sắc hơn. Cho nên, điều quan trọng cuối cùng đối với hành giả là phải thực hành nghiêm túc và nỗ lực rất nhiều để trì tụng Thần chú này.

 Chú thích:

[1] Ngũ trí là năm loại trí được trình bày theo Mật giáo đó là: 1. Pháp giới trí (theo Kim cương thừa Pháp giới trí thuộc về Đại Nhật Như Lai, nằm ở trung tâm); 2. Đại viên cảnh trí (thuộc về Bất Động Như Lai, nằm ở phương Đông); 3. Bình đẳng tánh trí (thuộc về Bảo Sanh Như Lai, nằm ở phương Nam); 4. Diệu quan sát trí (thuộc về A Di Đà Như Lai, giáo chủ cõi Tây phương cực lạc thế giới) và 5. Thành sở tác trí (thuộc về Bất Không Thành Tựu Như Lai, nằm ở phương Bắc). Ngũ trí này có thể chuyển thành “Tam thân”, trong đó hai trí tuệ đầu tiên (1. Pháp giới trí; 2. Đại viên cảnh trí) gộp lại thành Pháp thân, trí tuệ thứ ba và thứ tư (3. Bình đẳng tánh trí; 4. Diệu quan sát trí ) nằm trong Báo thân và trí tuệ cuối cùng (5. Thành sở tác trí) được định nghĩa là Hóa thân.
[2] Ngũ thân chỉ năm loại thân của một vị Phật đó là: 1. Pháp thân (S. Dharma-kāya; Tib. chos-sku); 2. Tự tánh thân (S. Svabhāvika-kāya; Tib. ngo-bo-nyid-sku); 3. Trí thân (S. Jñāna-kāya; Tib. (ye-shes-chos-sku); 4. Báo thân (S. Sabhoga-kāya; Tib. longs-sku) và 5. Hóa thân (S. Nirmāa-kāya; Tib. sprul-sku).
 

Các tin khác

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 6
Hôm nay 31
Hôm qua 45
Trong tuần 76
Trong tháng 530
Tổng truy cập 2187463