Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

Thuật Ngữ Phật Học Sanskrit (S), Pāli (p), Tạng ngữ (T), Hoa ngữ (H), Việt ngữ (V)

 
  
S & P T H V
Akṣobhya (S) Mi-bskyod-pa (མི་བསྐྱོད་པ།) 不動如來  (Bù-dòng rú-lái) Bất Động Như Lai
Ārya-dharmamudrā-nāma-mahāyānasūtra (S) Ḥphags-pa chos-kyi phyag-rgya shes-bya-ba theg-pa chen-poḥi mdo (འཕགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།) 聖法印契大乘經 (Shèng-fǎ-yìn-qì-dà-chéng-jīng) Thánh Pháp Ấn Khế Đại Thừa Kinh
Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna (S) Jo-bo-rje A-ti-sha (ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ།) 燃燈吉祥智 (Rán-dēng-jí-xiáng-zhì) Nhiên Đăng Cát Tường Trí
Ānanda (S)
 
Kun-dga’-bo (ཀུན་དགའ་བོ།) 阿難陀 (Ā-nán-tuó) A-nan-đà
Abhaya (S)
 
Mi-’jigs-pa (མི་འཇིགས་པ།) 無 畏 (Wú-wèi) Không sợ hãi
Abhiṣeka (S)
 
Rang-dbang (རང་དབང།) 灌頂 (Guàn-dǐng) Quán đảnh
Ālaya-vijñāna (S) Kun-gzhi rnam-par shes-pa (ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ།) 阿賴耶識 (Ā-lài-yé-shí) A-lại-da thức
Avalokiteśvara (S)
 
Spyan-ras-gzigs (སྤྱན་རས་གཟིགས།) 觀世音 (Guān-shì-yīn) Quán Thế Âm
Abhisamayālaṃkāra (S) mNgon-rtogs-rgyan (མངོན་རྟོགས་རྒྱན།) 現觀莊嚴論 (Xiàn-guān-zhuāng-yán-lùn) Hiện quán trang nghiêm luận
Asaṅga (S)
 
Thogs-med (ཐོགས་མེད།) 無著 (Wú-zhuó) Vô Trước
Amitāyus (S)
 
Tshe-Dpag Med (ཚེ་དཔག་མེད།) 無量壽 Wú-liàng-shòu) Vô lượng thọ
 
Abhidharma (S)
 
Chos-mngon-pa (ཆོས་མངོན་པ།) 阿毗達磨 (Ā-pí-dá-mó) A-tì-đạt-ma
Aṣṭamaṅgala (S)
 
Bkra-shis rtags-brgyad (བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།) 八宝吉祥 (Bā -bǎo -jí-xiáng) Bát bảo cát tường
Ārūpyadhātu (S)
 
Gzugs-med khams (གཟུགས་མེད་ཁམས།) 無色界 (Wú-sè-jiè) Cõi vô sắc
Amitābha (S)
 
‘Od-dpag-med (འོད་དཔག་མེད།) 阿彌陀佛 (Ē-mí-tuó-fó) A Di Đà Phật
Amoghasiddhi (S)
 
Don-yod grub-pa (དོན་ཡོད་གྲུབ་པ།) 不空成就佛 (Bù-kōng-chéng-jiù-fú) Bất Không Thành Tựu Phật
Avalokiteśvara (S) Spyan-ras-gzigs (སྤྱན་རས་གཟིགས།) 觀世音 (Guān-shì-yīn) Quán Thế Âm
Buddha (S & P) Sangs-rgyas (སངས་རྒྱས།) 佛 (Fú) Phật
Bodhisattva (S)
 
Byang-chub sems-dpa’ (བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།) 菩薩 (Pú-sà) Bồ tát
Buddha Bhaiṣajya-guru (S) Sangs-rgyas-sman-bla (སངས་རྒྱས་སྨན་བླ།) 藥師佛 Yào-shī-fó) Dược Sư Phật
Bhikṣu (S) dGe-slong (དགེ་སློང།) 比丘 (Bǐ-qiū) Tỳ kheo
Bhikṣuṇī (S)
 
dGe-slong ma (དགེ་སློང་མ།) 比丘尼 (Bǐ-qiū-ní) Tỳ kheo ni
Bodhisattvacaryāvatāra (S)
 
Byang-chub sems-dpa’i spyod-pa la‘jug-pa (བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།) 菩 薩 行 (Pú-sà-xíng) Bồ tát hạnh
Bodhicitta (S)
 
Byang-chub kyi-sems (བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས།) 菩提心 (Pú-tí-xīn) Bồ-đề tâm
Bodhisattvayāna (S)
 
Chang-chub sems-dpa  (བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།) 菩薩乘 (Pú-sà-chéng) Bồ tát thừa
Bodhi-patha-pradīpa (S)
 
Byang-chub-lam-gyi-sgron-ma (བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ།) 菩提道燈論 (Pú-tí-dào-dēng-lùn) Đèn soi nẻo giác
Bhrikuti (S)
 
Lha-cig khri-btsun (ལྷ་ཅིག་ཁྲི་བཙུན།) 布里库蒂公主 (Bù-lǐ-kù-dì-gōng-zhǔ) Công chúa Bhrikuti
Bālā (S) Stobs (སྟོབས།) 力 (Lì) Sức mạnh
Caturaśītisiddha (S)
 
Drup-top-gyé-chu-tsa-zhi (གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི།) 大成就 (Dà-chéng-jiù) Đại thành tựu
Cakrasaṃvara (S)
 
Khor-lo sdom-pa, bde-mchog (ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་, ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་རྒྱུད།) 勝 樂 金 剛 (Shèng-lè-jīn-gāng) Thắng lạc kim cương
Candrakīrti (S)
 
Zla-ba grags-pa (ཟླ་བ་གྲགས་པ།) 月稱 (Yuè-chēng) Nguyệt Xứng
Dharma (S) Chö (ཆོས།) 法 (Fǎ) Pháp
Dharmakīrti (S)
 
Chos-kyi grags-pa  (ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།) 法稱 (Fǎ-chēng) Pháp Xứng
Duḥkha (S)
 
sDug-bsngal (སྡུག་བསྔལ།) 苦 (Kǔ) Khổ
Ḍāka (S) Dpa’-bo (དཔའ་བོ།) 空行男 (Kōng-xíng-nán) Không hành nam
Ḍākini (S)
 
Mkha’ ‘gro-ma (མཁའ་འགྲོ་མ།) 空行女 (Kōng-xíng-nǚ) Không hành nữ
Dharmapāla (S) Chos-skyong (ཆོས་སྐྱོང།) 護 法 (Hù-fǎ) Hộ pháp
Dignāga (S)
 
Phyogs-kyi glang-po (ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ།) 陳那 (Chén-nà) Trần Na
Dhamma-khandhas (P) (Chos-kyi phung-po) (ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ།) 法蘊 (Fǎ-yùn) Pháp uẩn
Guru (S) bLa-ma (བླ་མ།) 導師 (Dǎo-shī) Đạo sư
Garuḍa (S) Khyung (ཁྱུང།) 金翅鳥 (Jīn-chì-niǎo) Kim sí điểu
Śūnyatā (S) sTong-pa nyid (སྟོང་པ་ཉིད།) 性 空  (Xìng-kōng) Tánh không
Guhyasamāja-tantra (S) Gsang-ba ‘dus-pa (གསང་བ་འདུས་པ།) 秘密集會軌 (Mì-mì-jí-huì-guǐ) Bí mật tập hội tan-tra
Heruka (S)
 
Khrag-‘thung (ཁྲག་འཐུང།) 嘿噜嘎 (Hēi-lǔ-gā) Hắc lỗ kiết
Hevajra (S)
 
Kye’i rdo-rje (ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ།) 喜金剛 (Xǐ-jīn-gāng) Hỷ kim cương
Issā (P) Phrag-dog (ཕྲག་དོག།) 嫉妬 (Jí-dù) Tật đố
Iṣṭadevatā (S) Yi-dam (ཡི་དམ།) 本尊 (Běn-zūn) Bổn tôn
Jambhala (S) Dzambala Tsepo (ཛམ་བྷ་ལ།) 神財寶 (Shén-cái-bǎo) Thần Tài Bảo
Kāraṇḍavyūhasūtra (S) Za-ma-tog bkod-pa (ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ།) 佛說大乘莊嚴寶王經
(Fú-shuō-dà-chéng-zhuāng-yán-bǎo-wáng-jīng)
Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh
Kasāya (S) Chos-gos (ཆོས་གོས།) 袈裟 (Jiā-shā) Cà-sa
Kalyāṇamitra (S)
 
dGe-ba’i bshes-gnyen (དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།) 善友知識 (Shàn-yǒu-zhī-shì) Thiện hữu tri thức
Kali-yuga (S)
 
Rtsod-pa’i dus (རྩོད་པའི་དུས།) 嘎利玉迦 (Gā-lì-yù-jiā) Thời đại mạt pháp
Khāta (S)
 
Kha-btags (ཁ་བཏགས།) 哈達 ( Hā-dá) Khăn quàng cổ truyền thống của người Tây Tạng
Kleśa (S)
 
Nyon-mongs-pa (ཉོན་མོངས།) 煩惱 (fàn-nǎo) Phiền não
Kamalaśīla (S) Pad-ma’i ngang-tshul (པདྨའི་ངང་ཚུལ་) 蓮花界 (Lián-huā-jiè) Liên Hoa Giới
Kālacakra-vajra (S)
 
Dus-kyi ‘khor-lo rDo-rje (དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་།) 時輪金剛 (Shí-lún jī-ngāng) Thời luân kim cương
Lokottaravāda (S)
 
‘Jig-rten-las ‘das-par smra-ba (འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བ།) 說出世部 (Shuō-chū-shì-bù) Thuyết xuất thế bộ
Maṇḍala (S)
 
dKyil-‘khor (དཀྱིལ་འཁོར།) 壇城 (Tán-chéng) Mạn-đà-la
Maitrī (S) Byams-pa (བྱམས་པ།) 親善 (Qīn-shàn) Thân thiện
Māra (S) Bdud (བདུད།) 魔夢 (Mó-mèng) Ma mộng
Mēru (S)
 
Ri-rab (རི་རབ།) 須彌山 (Xū-mí-shān) Núi Tu-di
Mahāyāna (S)
 
Tekpa-chenpo (ཐེག་པ་ཆེན་པོ།) 大乘 (Dà-chéng) Đại thừa
Mahāsaṅdhi (S)
 
rDzogs-pa chen-po (རྫོགས་པ་ ཆེན་པོ།) 大 究竟 (Dà-jiū-jìng) Đại cứu cánh
Mahākāla (S)
 
Nak-po chen-po (ནག་པོ་ཆེན་པོ།) 大黑天 (Dà-hēi-tiān) Đại hắc thiên
Maitreya (S) Byams-pa (བྱམས་པ།) 彌勒 佛 ( Mí-lè-fú) Di-Lặc Phật
Maitrī-kruṇā (S) Jampa-nyingjé (བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ།) 慈悲 (Cí-bēi) Từ bi
Mahāmudrā (S)
 
Phyag-rgya chen-po (ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།) 大手印 (Dà-shǒu-yìn) Đại thủ ấn
Nyāyabindu-pūrvapakṣa-saṃkṣipta (S)
 
Rigs-pa’i thigs-pa’i phyogs-snga ma-mdor bsdus-pa (རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་ཕྱོགས་སྔ་མ་མདོར་བསྡུས་པ།) 初釋一滴正理論 集 (Chū-shì-yī-dī-zhèng-lǐ-lùn-jí) Sơ thích nhất đích chính lý luận tập
Mahāsāmghika (S) Phal-chen pa’i-sde-pa (ཕལ་ཆེན་པའི་སྡེ་པ།) 大眾部 (Dà-zhòng-bù) Đại chúng bộ
Mahāvairocana (S) rNam-par-snang mdzad (རྣམ་པར་སྣང་མཛད།) 大日如来 (Dà-rì-rú-lái) Đại Nhật Như Lai
Madhyamakāvatāra (S) Dbu-ma-la-’jug-pa (དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ།) 入中觀論 (Rù-zhōng-guān-lùn) Nhập Trung Quán Luận
Mañjuśrī (S) ‘Jam-dpal-dbyangs (འཇམ་དཔལ་དབྱངས།) 文殊師利 (Wén-shū-shī-lì) Văn-Thù-Sư-Lợi
Mahāmudrā (S)
 
Phyag-rgya chen-po (ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།) 大手印 (Dà-shǒu-yìn) Đại thủ ấn
Mūlasarvāstivāda (S) Gzhi thams-cad yod-par smra-ba (གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ།) 根本說一切有部 (Gēn-běn-shuō-yī-qiè-yǒu-bù) Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ
Mādhyamika (S) Dbu-ma-pa (དབུ་མ་པ།) 中觀宗 (Zhōng-guān-zōng) Trung quán tông
Mudrā (S); Phyag-rgya (ཕྱག་རྒྱ།) 手印 (Shǒu-yìn) Thủ ấn
Mha Pujā (S) Lo-gsar (ལོ་གསར།) 春節 (Chūn-jié) Năm mới
Nyāyabindu-prakaraṇa (S) Rigs-paḥi thigs-pa shes-bya-baḥi rab-tu-byed-pa (རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།) 正理一滴論 (Zhèng-lǐ-yī-dī-lùn) Chính lý nhất đích luận
Nirmāṇakāya (S) Sprul-sku (སྤྲུལ་སྐུ།) 化身 (Huà-shēn) Hóa thân
Nirvāṇa (S) ‘Khor-‘das dbyer-med  (འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད།) 涅槃 (Niè-pán) Niết bàn
Nāgārjuna (S) Klu-sgrub (ཀླུ་སྒྲུབ།) 龍樹 (Lóng-shù ) Long Thọ
Oṃ Maṇi Padme Hūṃ (S) Om Mani Padme Hum (ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།) 唵嘛呢叭咪吽(Ǎn-ma-ne-bā-mī-hōng) Án Ma Ni Bát Mê Hồng
Pramāṇa-samuccaya (S) Tshad-ma kun-las btus-pa (ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།) 集量論  (Jí-liàng-lùn) Tập lượng luận
Prajñāpāramitā (S) Sher-phyin, shes-rab kyi-pha rol-tu phyin-pa (ཤེར་ཕྱིན་, ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།) 智慧波羅蜜 (Zhì-huì-bō-luó-mì) Trí tuệ Ba-la-mật
Paṇḍita (S) Mkhas-pa (མཁས་པ།) 班智達 (Bān-zhì-dá) Học giả uyên bác
Puṇya (S) bSod-nams (བསོད་ནམས།) 功德 (Gōng-dé) Công đức
Praṇidhānabalaṁ (S) Smon-lam-chen-mo (སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།) 大禮祈愿 (Dà-lǐ-qí-yuàn) Đại lễ cầu nguyện
Pañca-jñāna (S) Ye-shes-lnga (ཡེ་ཤེས་ལྔ།) 五智 (Wǔ-zhì) Ngũ trí
Pañca-kāya (S) Sku-lnga (སྐུ་ལྔ།) 五身 (Wǔ-shēn) Ngũ thân
Pratyekabudhayāna (S) Rang-sangs-rgyas (རང་སངས་རྒྱས།) 緣覺乘 (Yuán-jué-chéng) Duyên giác thừa
Padmasambhava (S)
 
Pad-ma ‘byung-gnas (པད་མ་འབྱུང་གནས།) 蓮花生 (Lián-huā-shēng) Liên Hoa Sinh
Ratna (S) Rinpoche (རིན་པོ་ཆེ) 活佛 (Huó-fó) Hoạt Phật
Ratna-kula (S)
 
Rin-chen rigs (རིན་ཆེན་རིགས།) 寶部 (Bǎo-bù) Bảo bộ
Rating (S) Rwa-sgreng dgon-pa (རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ།) 热振寺(Rè-zhèn-sì) Nhiệt chấn tự
Śākyamuni (S)
 
Sangs-rgyas shakya-thub-pa (སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།) 釋 迦 牟 尼 佛 ( Shì-jiā-móu-ní-fú) Thích-Ca Mâu-Ni Phật
Sūtra (S) Mdo-sde’i (མདོ་སྡེའི།) 經典 (Jīng-diǎn) Kinh điển
Śrāmaṇera (S) dGe-tshul (དགེ་ཚུལ།) 沙彌 (Shā-mí) Sa-di
Śaraṇa (S) Gsum (གསུམ།) 皈依 (Guī-yī) Quy y
Svāstika (S) gYung-drung (གཡུང་དྲུང།) 卍 / 万 (Wàn) Hình chữ Vạn
Saṃsāra (S & P) Khor-ba (འཁོར་བ།) 輪迴 (Lún-húi) Luân hồi
Samādhi (S)
 
Ting-nge ’dzin (ཏིང་ངེ་འཛིན།) 禪定 (Chán-dìng) Thiền định
Saṅgha (P) Dge-‘dun (དགེ་འདུན།) 僧團 (Sēng-tuán) Tăng đoàn
Samantabhadra (S) Kun-tu bzang-po (ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།) 普賢菩薩 (Pǔ-xián-pú-sà) Phổ Hiền Bồ tát
Śramaṇa Mahāyāna (S) Hwa-shang Ma-hā-yā-na (ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན།) 和尚摩訶衍 (Hé-shang-Mó-hē-yǎn) Hòa thượng Ma-ha-diễn
Sāmye (S) bSam-yas (བསམ་ཡས།) 桑耶寺 (Sāng-yé-sì) Tang da tự
Śraddhā (S) Dad-pa (དད་པ།) 信 (Xìn) Niềm tin
Smṛti (S) Dran-pa (དྲན་པ།) 念 (Niàn) Niệm
Śāntarakṣita (S) Zhi-ba ‘tsho (ཞི་བ་འཚོ།) 寂护 (Jì-hù) Tịch Hộ
Sitātapatrā (S) Gdugs-dkar (གདུགས་དཀར།) 佛頂大白傘蓋 (Fú-dǐng-dà-bái-sǎn-gài) Phật Đảnh Đại Bạch Tán Cái
Siddhi (S) Dngos-grub (དངོས་གྲུབ་) 成就 (Chéng-jiù) Thành tựu
Śravakayāna (S) Nyan-thos (ཉན་ཐོས།) 聲聞乘 (Shēng-wén-chéng) Thanh văn thừa
Sambhota (S) Thon-mi Sambhota ( ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ།) 端美三菩提
(Duān-měi-sān-pú-tí)
Đoan Mỹ Tam Bồ Đề
Śrīdevī  (S)
 
dPal-ldan lha-mo (དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།) 吉祥 天母 (Jí-xiáng-tiān-mǔ) Cát tường thiên mẫu
Tārā (S) Sgrol ma (སྒྲོལ་མ།) 度母 (Dù-mǔ) Độ mẫu
Tuṣita (S) Dga’-ldan (དགའ་ལྡན།) 兜率 (Dōu-lǜ) Đâu-suất
Triśikṣā (S) Lhag-pa’i bslab-pa gsum (ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ།) 三學 (Sān-xué) Tam học
Tri-ratna (S)
 
Dkon-mchog gsum (དཀོན་མཆོག་གསུམ།) 三寶 (Sān-bǎo) Tam bảo
Tantra (S) Rgyud (རྒྱུད།) 秘典 (Mì-diǎn) Mật điển
Tattvasaṃgraha (S) De-kho na-nyid bsdus-pa’i tsig-le’ur byas-pa (དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་ཙིག་ལེའུར་བྱས་པ།) 攝真實論 (Shè-zhēn-shí-lùn) Nhiếp chơn thật luận
Tattvasaṁgraha-pañjika (S) De-kho-na-ñid bsdus-paḥi dkaḥ-ḥgrel (དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ།) 攝真性難語釋 (Shè-zhēn-xìng-nán-yǔ-shì) Nhiếp chơn tánh nan ngữ thích
Triloka (S) Khams-gsum (ཁམས་གསུམ།) 三界 (Sān-jiè) Tam giới
Trikāya (S) Sku-gsum  (སྐུ་གསུམ།) 三身 (Sān-shēn) Tam thân
Utpala (S) Ut-pa-la (ཨུཏྤ་ལ།) 優鉢羅 (Yōu-bō-luó) Ưu-bát-la
Ūrṇā (S) Mdzod-spu (མཛོད་སྦུས།) 白毫 (Bái-háo) Bạch hào
Upāli-paripṛcchā-sūtra (S)
 
Drag-rul-can-gyis-jus-pa (དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་) 優波離問佛經 (Yōu-bō-lí-wèn-fó-jīng) Ưu-ba-li vấn Phật kinh
Vipaśyin Buddha (S) rNam-gzigs (རྣམ་གཟིགས།) 毗婆尸佛 (Pí-pó-shī-fú) Tỳ Bà Thi Phật
Vajrasattva (S) rDo-rje sems-dpa’ (རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།) 金剛薩埵菩薩 (Jīn-gāng-sà-duǒ-pú-sà) Kim cương tát đỏa Bồ tát
Vajrabumkara-mudrā (S) Hüm-mdzad kyi phyag-rgya (ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ།) 金剛殊勝印 (Jīn-gāng-shū-shèng-yìn) Kim cương thù thắng ấn
Vasubandhu (S) Dbyig-gnyen (དབྱིག་གཉེན།) 世親 (Shì-qīn) Thế Thân
Vajrapāṇi (S) rDo-rje phyag-rgya (རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ།) 金剛手 (Jīn-gāng-shǒu) Kim cương thủ
Viśuddha-śīla (S) Chos-nyid tshul-khrims (ཆོས་ཉིད་ཚུལ་ཁྲིམས།) 淨戒 (Jìng-jiè) Tịnh giới
Vajrayoginī (S) rDo-rje rnal-‘byor-ma (རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ།)  瑜伽母 (Jīn-gāng-yú-jiā-mǔ) Kim cương du già mẫu
Vinaya (S & P) ‘Dul-ba (འདུལ་བ།) 戒律 (Jiè-lǜ) Giới luật
Vidyā (S) Rig-pa (རིག་པ།) 智慧 (Zhì-huì) Trí tuệ
Vicāra (S) Dpyod-pa (དཔྱོད་པ།) 伺 (Cì) Kiểm tra
Vajrayāna (S) Dorje tekpa (རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ།) 金剛乘 (Jīn-gāng-chéng) Kim cương thừa
Vikalpa (S) Dmigs-pa (དམིགས་པ།) 想 (Xiǎng) Tưởng
Yogācāra (S) rNal-‘byor spyod-pa (རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ།) 瑜伽行派 (Yú-jiā-xíng- zōng) Du già hành tông
Yamāntaka (S) Gshin-rje-gshed  (གཤིན་རྗེ་གཤེད།) 大威德金剛 (Dà-wēi-dé-jīn-gāng) Đại uy đức kim cương
 
   

Các tin khác

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 2
Hôm nay 19
Hôm qua 66
Trong tuần 19
Trong tháng 1649
Tổng truy cập 2177845